Custom-sized Stretcher frame only
Stretcher height (mm)
Stretcher width (mm)
Stretcher depth
Price incl. VAT
stretcher_v2.2